Beskæring

Lovhjemmel

Grundejernes pligt til at beskære beplantning langs veje og stier fremgår af Vejlovens § 103 og Privatvejslovens § 62